Algemene voorwaarden

1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen en door ons ondertekend, zijn onze algemene voorwaarden steeds van toepassing en primeren zij boven de eventuele voorwaarden van onze medecontractant. In geval van strijdigheid tussen de algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden van het contract, zullen deze laatste primeren.
2. Alle orders aangenomen door onze vertegenwoordigers zijn slechts geldig na aanvaarding door onze directie, welke zal bewezen worden door onze schriftelijke orderbevestiging en/of aanvang van de uitvoering.
3. Bestellingen op afstand (mondeling, telefonisch, internet, …) worden door ons slechts aanvaard onder de restrictie dat de klant geacht wordt van onze algemene voorwaarden kennis genomen te hebben via onze website www.soliseal.be en deze aanvaard heeft.
4. Alle offertes, in welke vorm ook opgesteld, zijn gebaseerd op de thans geldende prijzen en gelden voor een termijn van twee maand vanaf de offertedatum, tenzij anders vermeld. Bijgevolg dient de schriftelijke aanvaarding van onze offerte, behoorlijk voor akkoord ondertekend, in ons bezit te zijn uiterlijk op de laatste dag van de voormelde termijn. Na die termijn zijn wij gerechtigd tot prijsaanpassing over te gaan.
5. Wij hebben het recht om de prijs van de aangeboden materialen te herzien indien de prijs van het materiaal of van de kenmerkende grondstoffen tussen de datum van de offerte en de voorziene datum van de uitvoering van de werken met meer dan 10% gestegen is. De prijsstijging wordt berekend door vergelijking van de koers van het materiaal of van de grondstoffen op de relevante beurs of handelsplatform of de door de leverancier gehanteerde prijs op de twee relevante data, en toepassing van de aldus bekomen coëfficiënt op de door ons aangeboden prijs van het materiaal of van de grondstoffen. Eenzelfde herzieningsclausule is van toepassing in geval van stijging van de uurlonen.
6. De uitvoeringstermijnen van de werken worden gegeven ter informatie en geven nooit recht op verwijlintresten of schadevergoeding of ontbinding.
7. Tenzij schriftelijk anders bedongen, gelden onze monsters, tekeningen, andere gegevens slechts als benaderend en kunnen afwijkingen nimmer door de klant ingeroepen worden om afname of betaling te weigeren, noch om verbreking, ontbinding of schadevergoeding te vorderen.
8. Wij behouden ons het recht voor te allen tijde een voorafbetaling van 40% van de prijs te vragen vooraleer tot aanvang van de werken over te gaan. Mocht er gegronde twijfel ontstaan omtrent de nakoming van de verplichtingen vanwege de koper, dan is deze gehouden om op eerste verzoek zekerheidsstelling te verlenen. In geval van uitstel van betaling, gerechtelijke reorganisatie, faillissement of collectieve schuldenregeling is de klant niet gerechtigd de voortzetting van de lopende overeenkomsten te eisen en/of kunnen wij de voortzetting afhankelijk maken van integrale voorafbetaling. Bij gebrek aan integrale voorafbetaling behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen.
9. Bij weigering van de uitvoering van de werken of bij weigering het gevraagde voorschot te betalen hebben wij het recht de bestelling van rechtswege als nietig te beschouwen en zal door de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn, gelijk aan 40% van het bedrag van de bestelling, onverminderd ons recht op een hogere te bewijzen schadevergoeding. Eenzelfde vergoeding is verschuldigd in geval van verbreking door de klant.
10. De enkele afhaling of inontvangstneming zonder voorbehoud door de klant of zijn gemachtigde geldt als onherroepelijke aanvaarding van de perfecte staat van de door ons uitgevoerde werken, wat de zichtbare gebreken betreft. Klachten betreffende de facturen en betreffende verborgen gebreken dienen ons op straffe van verval schriftelijk ter kennis gebracht worden binnen de tien dagen na respectievelijk factuurontvangst of ontdekking van het gebrek.
11. Wij waarborgen de door ons uitgevoerde werken tegen verborgen gebreken gedurende zes maanden vanaf de uitvoering van de werken. Wat de herstellingswerken betreft, is onze garantie voor verborgen gebreken beperkt tot drie maand vanaf de beëindiging van de werken. Elke waarborg vervalt indien de klant, zonder onze voorafgaande schriftelijke toelating, beroep doet op derden om een herstelling aan door ons uitgevoerde werken uit te voeren, evenals in geval van verkeerd of overdreven gebruik of het niet-naleven van de gebruiksvoorwaarden zoals vermeld in het onderhoudsboekje en/of de technische beschrijving.
12. Eventuele waarborgen gelden slechts voor verborgen constructiefouten en kunnen nooit de door onze leverancier verleende waarborg overstijgen. Bij de uitvoering van de werken behoort alle schade veroorzaakt door gebrekkige materialen die niet door ons geleverd werden, uitsluitend tot de verantwoordelijkheid van de klant, onder voorbehoud van verhaal van deze laatste op derden.
13. Zo wij voor de installatie een beroep doen op een derde, doet de klant ten opzichte van onze firma afstand van elk verhaal en van alle rechten uit hoofde van de wanprestatie van de derde. Daartegenover staat dat wij aan de klant, die dit aanvaardt, elk verhaal, alle rechten en vorderingen overdragen die wij in dit verband tegen de betrokken derde(n) zouden kunnen laten gelden overeenkomstig de voorwaarden die van toepassing zijn op de overeenkomst tussen de derde en onze firma. De klant beschikt aldus over een rechtstreekse vordering tegenover de derde en is als enige verantwoordelijk voor de vervulling van de formaliteiten die deze overdracht tegenwerpelijk maken aan derden.
14. De geleverde goederen blijven onze eigendom zolang zij ons niet volledig werden betaald in hoofdsom, intresten, kosten en toebehoren van welke aard ook.
15. Al onze facturen zijn contant betaalbaar in onze maatschappelijke zetel.
16. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het verschuldigde bedrag verhoogd met een intrest gelijk aan de Belgische wettelijke intrestvoet vermeerderd met 2%, met een minimum intrestvoet van 12% per jaar, vanaf de vervaldag.
17. In geval van foutieve niet-betaling van de schuld op de vervaldag, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het bedrag ervan ambtshalve verhoogd met 10%, met een minimum van 40,00 € en een maximum van 2.500,00 €, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt, als forfaitaire schadevergoeding wegens buitengerechtelijke kosten.
18. De niet-betaling van een factuur op haar vervaldag geeft ons het recht om van rechtswege en zonder ingebrekestelling elke verdere levering van goederen en/of diensten op te schorten en brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling met zich mee: (1) de onmiddellijke opeisbaarheid van alle nog niet vervallen facturen, zowel van onze firma als van onze nevenfirma’s en (2) schuldvernieuwing en/of bilaterale en/of multilaterale schuldvergelijking, zowel ten voordele van onze firma als van onze nevenfirma’s. Onder ‘nevenfirma’s’ wordt verstaan: bedrijven behorende tot dezelfde groep, met dien verstande dat het bewijs hiervan met alle middelen van recht geleverd kan worden.
19. Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing, zonder dat enige verwijzingsregel kan leiden tot de toepassing van een ander recht.
20. Gebeurlijke geschillen van alle aard behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken en vredegerechten waar onze maatschappelijke zetel zich bevindt, zelfs wanneer de betaling bedongen is met cheques of wissels.